മനുഷ്യശരീരം എന്ന മഹായന്ത്രം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. പി കെ സുകുമാരന്‍
രക്തചംക്രമണവ്യൂഹം, മസ്തിഷ്‌കവ്യൂഹം, അന്നനാളവ്യൂഹം, ശ്വാസോച്ഛ്വാസവ്യൂഹം, അന്ത സ്രാവവ്യൂഹം, പ്രതിരോധവ്യൂഹം, ഉല്പാദന വ്യൂഹം, അസ്ഥി വ്യൂഹം, ഇന്ദ്രിയവ്യൂഹം, പേശി വ്യൂഹം, വൃക്കവ്യൂഹം, ചര്‍മ്മവ്യൂഹം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ശരീരത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങള്‍.
₹180.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386112088
4th
144
2022
VINJANAVARSHAM
-
MALAYALAM
രക്തചംക്രമണവ്യൂഹം, മസ്തിഷ്‌കവ്യൂഹം, അന്നനാളവ്യൂഹം, ശ്വാസോച്ഛ്വാസവ്യൂഹം, അന്ത സ്രാവവ്യൂഹം, പ്രതിരോധവ്യൂഹം, ഉല്പാദന വ്യൂഹം, അസ്ഥി വ്യൂഹം, ഇന്ദ്രിയവ്യൂഹം, പേശി വ്യൂഹം, വൃക്കവ്യൂഹം, ചര്‍മ്മവ്യൂഹം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ശരീരത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങള്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മനുഷ്യശരീരം എന്ന മഹായന്ത്രം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!