മാർക്സിന്റെ മൂലധനവും ഇന്നത്തെ കാലവും

മാർക്സിന്റെ മൂലധനവും ഇന്നത്തെ കാലവും

തിരെഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഇ.എം.എസ്   3 വോളിയം

തിരെഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഇ.എം.എസ് 3 വോളിയം

മനുഷ്യരുണരുമ്പോൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഗോദാവരി പരുലേക്കർ
വര്‍ളി ആദിവാസി കലാപത്തിന്റെ ഇതിഹാസനായികയായ ഗോദാവരി പരുലേക്കറിന്റെ അനുഭവക്കുറിപ്പുകളാണ് മനുഷ്യരുണരുമ്പോള്‍. ഏറ്റവും ദുഷ്‌കരമായ സാഹചര്യങ്ങളില്‍, ദരിദ്രരായ ജനതയ്ക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനം എങ്ങനെ നടത്തണം എന്ന് നമ്മെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലൊരു കൃതി
₹300.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789394753570
1st
-
2023
-
-
MALAYALAM
വര്‍ളി ആദിവാസി കലാപത്തിന്റെ ഇതിഹാസനായികയായ ഗോദാവരി പരുലേക്കറിന്റെ അനുഭവക്കുറിപ്പുകളാണ് മനുഷ്യരുണരുമ്പോള്‍. ഏറ്റവും ദുഷ്‌കരമായ സാഹചര്യങ്ങളില്‍, ദരിദ്രരായ ജനതയ്ക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനം എങ്ങനെ നടത്തണം എന്ന് നമ്മെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലൊരു കൃതി
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മനുഷ്യരുണരുമ്പോൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്