അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തെപ്പറ്റി

അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തെപ്പറ്റി

ഭരണകൂടം വിപ്ലവംഅതിവിപ്ലവം

ഭരണകൂടം വിപ്ലവംഅതിവിപ്ലവം

മണ്ണിനുവേണ്ടി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എ കെ ജി
കേരളത്തിലെ കര്‍ഷകപ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇതിനേക്കാള്‍ മെച്ചപ്പെട്ട പുസ്തകമില്ല.
സാധാരണ വില ₹210.00 പ്രത്യേക വില ₹189.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126201020
7th
180
2021
-
MALAYALAM
വിപ്ലവകരമായ ഉള്‍ക്കാഴ്ചയോടെ കെട്ടിപ്പടുത്ത കേരളത്തിലെ സംഘടിത കര്‍ഷകപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഓരോ പരമാണുവിലും എ കെ ജിയുടെ രക്തമുദ്രയും വിരല്‍പ്പാടുമുണ്ടണ്ട്. കേരളത്തിലെ കര്‍ഷകപ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇതിനേക്കാള്‍ മെച്ചപ്പെട്ട പുസ്തകമില്ല.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മണ്ണിനുവേണ്ടി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്