നീചവൃത്തം

നീചവൃത്തം

എക്‌ല ചലോ രേ ബംഗാള്‍ യാത്രകളുടെ പുസ്തകം

എക്‌ല ചലോ രേ ബംഗാള്‍ യാത്രകളുടെ പുസ്തകം

മണിയാശാന്‍ സഹ്യനില്‍ പടര്‍ന്ന സമരജ്വാല

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കെ ടി രാജീവ്‌
ഇടുക്കിയിലെ കീഴാളജനതയുടെ ചരിത്രം അധികമൊന്നും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കൊളോണിയല്‍ ചൂഷകരുടെയും പുത്തന്‍ ഉടമ വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെയും അവരുടെ കങ്കാണികളുടെയും ഗുണ്ടകളുടെയും കൊടിയ പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ആ ജനതയുടെ ജീവിതചിത്രം മാറ്റിവരച്ചതിനു മുന്‍പിട്ടു നിന്ന മണിയാശാന്‍ എന്ന പോരാളിയുടെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതകഥയാണിത്. സഹ്യനില്‍ പടര്‍ന്ന ആ സമരജ്വാലയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം അറിയുന്നത് ഇതുവരെയും കേള്‍ക്കാതെപോയ മലമടക്കുകളിലെ കീഴാളജനതയുടെ ശബ്ദങ്ങള്‍ കൂടിയാണ്.
സാധാരണ വില ₹220.00 പ്രത്യേക വില ₹198.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788119131402
1st
160
2023
Life
-
Malayalam
ഇടുക്കിയിലെ കീഴാളജനതയുടെ ചരിത്രം അധികമൊന്നും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കൊളോണിയല്‍ ചൂഷകരുടെയും പുത്തന്‍ ഉടമ വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെയും അവരുടെ കങ്കാണികളുടെയും ഗുണ്ടകളുടെയും കൊടിയ പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ആ ജനതയുടെ ജീവിതചിത്രം മാറ്റിവരച്ചതിനു മുന്‍പിട്ടു നിന്ന മണിയാശാന്‍ എന്ന പോരാളിയുടെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതകഥയാണിത്. സഹ്യനില്‍ പടര്‍ന്ന ആ സമരജ്വാലയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം അറിയുന്നത് ഇതുവരെയും കേള്‍ക്കാതെപോയ മലമടക്കുകളിലെ കീഴാളജനതയുടെ ശബ്ദങ്ങള്‍ കൂടിയാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മണിയാശാന്‍ സഹ്യനില്‍ പടര്‍ന്ന സമരജ്വാല
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!