മാന്ത്രികക്കൂടാരത്തിലെ ഓര്‍മ്മകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ജെസി നാരായണന്‍
മുഖ്യ കഥാപാത്രത്തിന് ജീവിതയാത്രയ്ക്കിടയിൽ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ, അത്ഭുതകരമായ രക്ഷപ്പെടലുകൾ, അനുഭവങ്ങളുടെ നെരിപ്പോടിൽ ഊതിക്കാച്ചിയ പൊന്നു പോലെ തെളിയുന്ന പാത്രസ്വഭാവം, ആരോടും പകയില്ലാതെ മുന്നിൽ ദുരിതം വിതച്ചവരെയും നർമ്മബോധത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശൈലി.. ഒ എൻ വി പുസ്തകത്തിന്റെ അവതാരികയിൽ
₹160.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364227
Ist
128
2016
-
-
MALAYALAM
സവിശേഷതകളുള്ള പലേ കഥാപാത്രങ്ങൾ, മുഖ്യക ഥാപാത്രത്തിന് ജീവിതയാത്രയ്ക്കിടയിൽ നേരിടേണ്ടിവ രുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ, അത്ഭുതകരമായ രക്ഷപ്പെടലുകൾ, അനുഭവങ്ങളുടെ നെരിപ്പോടിൽ ഊതിക്കാച്ചിയ പൊന്നു പോലെ തെളിയുന്ന പാത്രസ്വഭാവം, ആരോടും പകയില്ലാതെ മുന്നിൽ ദുരിതം വിതച്ചവരെയും നർമ്മബോധത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശൈലി-ഇങ്ങനെ . പലതുകൊണ്ടും ഈ കൃതി ഹൃദയസ്‌പർശിയായ ഒരു ലഘുനോവലാണെന്നു പറയാം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാന്ത്രികക്കൂടാരത്തിലെ ഓര്‍മ്മകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്