കേരള നവോത്ഥാനം ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

കേരള നവോത്ഥാനം ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

മാർക്സിസം - ലെനിസവും ആശയസമരവും

മാർക്സിസം - ലെനിസവും ആശയസമരവും

മനശാസ്ത്രം ഒരു മാർക്സിയൻ വായന

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പ്രവീണ്‍ ഡാനി
ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഫ്രോയിഡ് മാർക്സും സാക് ലകാനും ഒപ്പം സമഗ്രമായ പഠനത്തിന് വിധേയവുമാണ് വിൽഹെം റീച്ച്, എറിക് ഫ്രോം, ഹെർബർട്ട് മാർക്വേസ് എന്നിവരും
₹120.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789388485975
1st
103
2019
-
-
MALAYALAM
ഈ പുസ്തകത്തില്‍ ഫ്രോയ്ഡിനെയും മാര്‍ക്‌സിനെയും ഴാക്ക് ലക്കാനെയും സമഗ്രമായി പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കുകയും വില്‍ഹെം റീഹ്, എറിക് ഫ്രോം, ഹെര്‍ബര്‍ട്ട് മാര്‍ക്യൂസ് എന്നിവരെ അവരുടെതന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മനശാസ്ത്രം ഒരു മാർക്സിയൻ വായന
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്