മത്സരപ്പരീക്ഷകളിലെ മലയാളം2000 ചോദ്യങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സജി കരിങ്ങോല
UGC, SET, HSST, NET, HSA, JRF, PSC തുടങ്ങിയ മത്സരപ്പരീക്ഷകള്‍ക്കും സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷന്റെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള മത്സരപ്പരീക്ഷകള്‍ക്കും ഉപയുക്തമാകുന്ന പുസ്തകം.
സാധാരണ വില ₹200.00 പ്രത്യേക വില ₹180.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385018459
3rd
160
2019
-
MALAYALAM
UGC, SET, HSST, NET, HSA, JRF, PSC തുടങ്ങിയ മത്സരപ്പരീക്ഷകള്‍ക്കും സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷന്റെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള മത്സരപ്പരീക്ഷകള്‍ക്കും ഉപയുക്തമാകുന്ന പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മത്സരപ്പരീക്ഷകളിലെ മലയാളം2000 ചോദ്യങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്