ഹൈസ്‌കൂള്‍ സചിത്ര ദ്വിഭാഷാ ഗണിത നിഘണ്ടു

ഹൈസ്‌കൂള്‍ സചിത്ര ദ്വിഭാഷാ ഗണിത നിഘണ്ടു

മലയാളം മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി കെ ശിവദാസ്‌
ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്‌സ് മലയാളികളുടെ മുന്‍പില്‍ ഒരു നിഘണ്ടു അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. മലയാളപദങ്ങള്‍ക്ക് മലയാളം അര്‍ഥങ്ങളും അവയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അര്‍ഥങ്ങളുമാണ് ഈ നിഘണ്ടുവില്‍ നല്കുന്നത്.
₹500.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789387842489
1st
768
2018
-
-
MALAYALAM
ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്‌സ് മലയാളികളുടെ മുന്‍പില്‍ ഒരു നിഘണ്ടു അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. മലയാളപദങ്ങള്‍ക്ക് മലയാളം അര്‍ഥങ്ങളും അവയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അര്‍ഥങ്ങളുമാണ് ഈ നിഘണ്ടുവില്‍ നല്കുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മലയാളം മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്