മലയാള സിനിമയുടെ കാഴ്ചയുടെ ഋതുഭേദങ്ങൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. എം ഡി മനോജ്
മലയാള സിനിമയുടെ അബോധത്തെ, നാട്യ ങ്ങൾക്കു പിന്നിലൊളിപ്പിച്ച പലതരത്തിലുള്ള അധി ശത്ത ആശയങ്ങളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരിക യാണ് ഡോ. മനോജ്. ഒളിച്ചു പിടിക്കുന്നതെന്തോ അതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടു വരുമ്പോഴാണ് സമൂഹ ത്തിന് ജനാധിപത്യബോധം കൈവരുന്നത്. നാം ആഘോഷിച്ച സിനിമക ളൊക്കെയും പുരുഷാധിപ ത്യത്തിന്റെ ബിംബങ്ങളാ യിരുന്നുവെന്നും പെൺപക്ഷം എന്നു ഭാവിച്ചതി ലേറെയും ആണിന്റെ പെൺബോദ്ധ്യങ്ങളായിരു ന്നുവെന്നും ഈ പുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
₹170.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485067
1st
160
2018
Cinema
-
MALAYALAM
മലയാള സിനിമയുടെ അബോധത്തെ, നാട്യ ങ്ങൾക്കു പിന്നിലൊളിപ്പിച്ച പലതരത്തിലുള്ള അധി ശത്ത ആശയങ്ങളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരിക യാണ് ഡോ. മനോജ്. ഒളിച്ചു പിടിക്കുന്നതെന്തോ അതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടു വരുമ്പോഴാണ് സമൂഹ ത്തിന് ജനാധിപത്യബോധം കൈവരുന്നത്. നാം ആഘോഷിച്ച സിനിമക ളൊക്കെയും പുരുഷാധിപ ത്യത്തിന്റെ ബിംബങ്ങളാ യിരുന്നുവെന്നും പെൺപക്ഷം എന്നു ഭാവിച്ചതി ലേറെയും ആണിന്റെ പെൺബോദ്ധ്യങ്ങളായിരു ന്നുവെന്നും ഈ പുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മലയാള സിനിമയുടെ കാഴ്ചയുടെ ഋതുഭേദങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!