ജീവിതത്തിന്റെ സെല്ലിലോയിഡ്

ജീവിതത്തിന്റെ സെല്ലിലോയിഡ്

സിനിമയിലെ പെൺപെരുമ

സിനിമയിലെ പെൺപെരുമ

മലയാള സിനിമയിലെ അവിസ്‌മരണീയങ്ങൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് മധു ഇറവങ്കര
₹55.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126202706
-
-
-
Cinema
-
MALAYALAM
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മലയാള സിനിമയിലെ അവിസ്‌മരണീയങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!