മലയാള സിനിമ ചരിത്രം വിചിത്രം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ചേലങ്ങാട്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
മലയാളസിനിമയുടെ സ്ഥല ചരിത്രം പലരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സൂക്ഷ്മതലങ്ങളിൽ മലയാളസിനിമ എപ്രകാരം വർത്തിച്ചു എന്നു മനസിലാക്കാൻ ചേലങ്ങാട്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ഈ പുസ്തകം വായിക്കണം. അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതു മായ കാലവും കലാകാരന്മാരും വെള്ളിത്തിരയിൽ വീണ നിഴൽ ചിത്രങ്ങൾപോലെ കടന്നുപോകുന്നു.
സാധാരണ വില ₹460.00 പ്രത്യേക വില ₹414.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789383432455
1st
416
2013
Cinema
-
MALAYALAM
മലയാളസിനിമയുടെ സ്ഥല ചരിത്രം പലരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സൂക്ഷ്മതലങ്ങളിൽ മലയാളസിനിമ എപ്രകാരം വർത്തിച്ചു എന്നു മനസിലാക്കാൻ ചേലങ്ങാട്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ഈ പുസ്തകം വായിക്കണം. അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതു മായ കാലവും കലാകാരന്മാരും വെള്ളിത്തിരയിൽ വീണ നിഴൽ ചിത്രങ്ങൾപോലെ കടന്നുപോകുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മലയാള സിനിമ ചരിത്രം വിചിത്രം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്