സാമൂഹ്യരേഖ

സാമൂഹ്യരേഖ

എത്രയെത്ര ലോകാത്ഭുതങ്ങൾ

എത്രയെത്ര ലോകാത്ഭുതങ്ങൾ

മലയാള സിനിമ അനുവർത്തനത്തിൻറെ സംസ്കാര പഠനം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. രാജേഷ് എം ആര്‍
ചെറുകഥയും നാടകവും നോവലും സിനിമയിലേക്ക് അനുവര്‍ത്തനം ചെയ്യു മ്പോഴുള്ള സാമൂഹ്യ, രാഷ്ട്രീയ സാംസ് കാരിക സംക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു. മലയാള സാഹിത്യത്തെ സമ്പന്നമാക്കിയ പ്രശസ്ത കൃതിയുടെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്‌കാ രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്‍. പരിമിതമായ സ്റ്റോക്ക്
₹150.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789385045639
1st
168
2016
Cinema Study
-
MALAYALAM
ചെറുകഥയും നാടകവും നോവലും സിനിമയിലേക്ക് അനുവര്‍ത്തനം ചെയ്യു മ്പോഴുള്ള സാമൂഹ്യ, രാഷ്ട്രീയ സാംസ് കാരിക സംക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു. മലയാള സാഹിത്യത്തെ സമ്പന്നമാക്കിയ പ്രശസ്ത കൃതിയുടെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്‌കാ രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്‍. പരിമിതമായ സ്റ്റോക്ക്
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മലയാള സിനിമ അനുവർത്തനത്തിൻറെ സംസ്കാര പഠനം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്