100 കുസൃതിക്കണക്കുകള്‍

100 കുസൃതിക്കണക്കുകള്‍

ഭരണകൂടം വിപ്ലവംഅതിവിപ്ലവം

ഭരണകൂടം വിപ്ലവംഅതിവിപ്ലവം

മലക്കുകളുടെ കണക്കു പുസ്തകം

ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലുകളിലെ പെണ്‍ ജീവിതങ്ങളെ ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുന്ന നോവല്‍. പുരുഷ കേന്ദ്രീതമായ മൂല്യവ്യവസ്ഥയെ മുറിച്ചുകടക്കാന്‍ വെമ്പുന്ന സ്ത്രീസ്വത്വത്തിന്റെ കുതറലുകള്‍ ഈ കൃതിയില്‍ വായിക്കാം.
₹90.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637123
1st
64
2022
Novel
MALAYALAM
ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലുകളിലെ പെണ്‍ ജീവിതങ്ങളെ ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുന്ന നോവല്‍. പുരുഷ കേന്ദ്രീതമായ മൂല്യവ്യവസ്ഥയെ മുറിച്ചുകടക്കാന്‍ വെമ്പുന്ന സ്ത്രീസ്വത്വത്തിന്റെ കുതറലുകള്‍ ഈ കൃതിയില്‍ വായിക്കാം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മലക്കുകളുടെ കണക്കു പുസ്തകം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!