ചെ

ചെ

പാരീസ് കമ്യൂണ്‍

പാരീസ് കമ്യൂണ്‍

മഹാരാഷ്ട്ര കിസാന്‍ ലോങ് മാര്‍ച്ച്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വിജയപ്രസാദ്
ജനങ്ങളേക്കാള്‍ പണത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന ഒരു ഗവണ്‍മെന്റിനെതിരെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കര്‍ഷകര്‍ നടത്തിയ ഐതിഹാസിക പോരാട്ടത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.
സാധാരണ വില ₹150.00 പ്രത്യേക വില ₹135.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789387842403
1st
70
2018
POLITICS
MALAYALAM
ജനങ്ങളേക്കാള്‍ പണത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന ഒരു ഗവണ്‍മെന്റിനെതിരെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കര്‍ഷകര്‍ നടത്തിയ ഐതിഹാസിക പോരാട്ടത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മഹാരാഷ്ട്ര കിസാന്‍ ലോങ് മാര്‍ച്ച്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്