മഹാനായ ഗാറ്റ്‌സ്ബി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എഫ് സ്‌കോട്ട് ഫിറ്റ്‌സ് ജെറാള്‍ഡ്‌
ലോകത്തെ മികച്ച 12 നോവലുകളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപെടുന്ന പുസ്തകം .
₹190.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485722
1st
168
2019
World-Classic
-
MALAYALAM
ലോകത്തെ മികച്ച 12 നോവലുകളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപെടുന്ന പുസ്തകം .
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മഹാനായ ഗാറ്റ്‌സ്ബി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്