മാജിക് മൗണ്ടന്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് തോമസ് മന്‍
ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം പടിവാതില്ക്കല്‍ നില്‌ക്കെ ക്ഷയരോഗികള്‍ക്കായുള്ള ഒരു സാനിറ്റോറിയത്തിലേക്കാണ് തോമസ് മന്‍ മാജിക് മൗണ്ടനിലൂടെ നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആധുനിക നോവലിലെ അത്ഭുതം എന്നാണീ കൃതിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
സാധാരണ വില ₹670.00 പ്രത്യേക വില ₹619.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301584
1st
560
2021
-
R Jayaram
MALAYALAM
ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം പടിവാതില്ക്കല്‍ നില്‌ക്കെ ക്ഷയരോഗികള്‍ക്കായുള്ള ഒരു സാനിറ്റോറിയത്തിലേക്കാണ് തോമസ് മന്‍ മാജിക് മൗണ്ടനിലൂടെ നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആധുനിക നോവലിലെ അത്ഭുതം എന്നാണീ കൃതിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:മാജിക് മൗണ്ടന്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്