തണുത്ത മണമുള്ള വെളുത്ത കാപ്പിപ്പൂക്കള്‍

തണുത്ത മണമുള്ള വെളുത്ത കാപ്പിപ്പൂക്കള്‍

ആ മലര്‍ക്കാലത്തിന്‍ ഓര്‍മ്മകളില്‍

ആ മലര്‍ക്കാലത്തിന്‍ ഓര്‍മ്മകളില്‍

എം ടിയും കൂടല്ലൂരും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എം ടി രവീന്ദ്രന്‍
മലയാളത്തിലെ മഹാനായ നോവലിസ്റ്റ് എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ രചനാനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ Step brother എഴുതിയത്
₹110.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789386364142
Ist
80
2017
-
-
MALAYALAM
എം ടി യുടെ എഴുത്തുവഴികളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയമ്മയുടെ മകനായ എം ടി രവീന്ദ്രന്റെ സഞ്ചാരം. ഇതില്‍ എം ടി യുടെ വ്യക്തിജീവിതവും സര്‍ഗ്ഗ ജീവിതവും ഒരുപോലെ ഇതള്‍ വിരിയുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:എം ടിയും കൂടല്ലൂരും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്