പ്രിയപ്പെട്ട മേരീ

പ്രിയപ്പെട്ട മേരീ

മാർക്സിസം - ലെനിസവും ആശയസമരവും

മാർക്സിസം - ലെനിസവും ആശയസമരവും

ലോകത്തെ മാറ്റുന്നത്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എറിക് ഹോബ്‌സ്‌ബോം
മാര്‍ക്‌സിസത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെ പഠിച്ചു, മാര്‍ക്‌സിനും എംഗല്‍സിനും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവര്‍ എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇടപെട്ടിരുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന കൃതി.
സാധാരണ വില ₹550.00 പ്രത്യേക വില ₹495.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789380808604
2nd
-
2021
Study
പി കെ ശിവദാസ്
MALAYALAM
മാര്‍ക്‌സിസത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെ പഠിച്ചു, മാര്‍ക്‌സിനും എംഗല്‍സിനും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവര്‍ എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇടപെട്ടിരുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ലോകത്തെ മാറ്റുന്നത്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്