ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രം

ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രം

ഗുരുമാനസം

ഗുരുമാനസം

ലോകത്തെ മാറ്റുന്നത്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എറിക് ഹോബ്‌സ്‌ബോം
മാര്‍ക്‌സിസത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെ പഠിച്ചു, മാര്‍ക്‌സിനും എംഗല്‍സിനും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവര്‍ എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇടപെട്ടിരുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന കൃതി.
സാധാരണ വില ₹550.00 പ്രത്യേക വില ₹495.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789380808604
2nd
-
2021
Study
പി കെ ശിവദാസ്
MALAYALAM
മാര്‍ക്‌സിസത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെ പഠിച്ചു, മാര്‍ക്‌സിനും എംഗല്‍സിനും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവര്‍ എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇടപെട്ടിരുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ലോകത്തെ മാറ്റുന്നത്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്