പറങ്ങോടീപരിണയം

പറങ്ങോടീപരിണയം

കുട്ടികളുടെ ഭഗത്‌സിങ്‌

കുട്ടികളുടെ ഭഗത്‌സിങ്‌

ലക്ഷ്മീകേശവം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കോമാട്ടില്‍ പാഡു മേനോന്‍
ആധുനികതയിലേക്ക് ചുവടുറപ്പിക്കുന്ന മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്‌കാരത്തെയും ഭാഷയെയും തിരിച്ചറിയുവാന്‍ സഹായിക്കുന്ന നോവല്‍.
₹100.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382808732
2nd
144
2013
-
MALAYALAM
ആധുനികതയിലേക്ക് ചുവടുറപ്പിക്കുന്ന മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്‌കാരത്തെയും ഭാഷയെയും തിരിച്ചറിയുവാന്‍ സഹായിക്കുന്ന നോവല്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ലക്ഷ്മീകേശവം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!