ലംബവും തിരശ്ചീനവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് മഞ്ജുവൈഖരി
മുറിവേറ്റവരുടെ സാന്ത്വനദീപമായും ആണ്‍കോയ്മയുടെ നിരാസമായും ആദര്‍ശധീരതയുടെ നിദര്‍ശനമായും വിലയിരുത്താനാവുന്ന കുറെ നല്ല കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ് മഞ്ജുവൈഖരിയുടെ ലംബവും തിരശ്ചീനവും.
₹120.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789389410983
1st
96
2020
Poem
-
MALAYALAM
മുറിവേറ്റവരുടെ സാന്ത്വനദീപമായും ആണ്‍കോയ്മയുടെ നിരാസമായും ആദര്‍ശധീരതയുടെ നിദര്‍ശനമായും വിലയിരുത്താനാവുന്ന കുറെ നല്ല കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ് മഞ്ജുവൈഖരിയുടെ ലംബവും തിരശ്ചീനവും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ലംബവും തിരശ്ചീനവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്