മാർക്സിസം കുട്ടികൾക്ക്

മാർക്സിസം കുട്ടികൾക്ക്

കുട്ടികളുടെ മാര്‍ക്‌സ്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി ടി ഭാസ്‌കരപ്പണിക്കര്‍
മാര്‍ക്‌സിനെയും മാര്‍ക്‌സിസത്തെയും മനസിലാക്കാതെ ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ സങ്കീര്‍ണതകളെ മനസിലാക്കാനാവില്ല. കാള്‍ മാര്‍ക്‌സിന്റെ ജീവിതത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളെയും കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.
₹100.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383155712
2nd
64
2023
Childrens Literature
-
Malayalam
മാര്‍ക്‌സിനെയും മാര്‍ക്‌സിസത്തെയും മനസിലാക്കാതെ ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ സങ്കീര്‍ണതകളെ മനസിലാക്കാനാവില്ല. കാള്‍ മാര്‍ക്‌സിന്റെ ജീവിതത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളെയും കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കുട്ടികളുടെ മാര്‍ക്‌സ്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്