കുട്ടികളുടെ മഹാകവികള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. ഗോപി പുതുക്കോട്
കുമാരനാശാന്‍, വൈലോപ്പിള്ളി, അക്കിത്തം എന്നിവരുടെ കുട്ടിക്കവിതകളുടെ പഠനം.
സാധാരണ വില ₹170.00 പ്രത്യേക വില ₹150.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789389410044
2nd imp
128
2020
-
MALAYALAM
ജിവിതമെന്ന മഹത്തായ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെയും ഔന്ന്യത്യങ്ങളെയും ഒരുപോലെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും സത്യാനേ്വഷണങ്ങളിലേക്ക് ചിന്തയുടെ തേരോട്ടത്തെ തിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യുന്ന മൂന്നു മഹാരഥന്‍മാരുടെ കുട്ടിക്കവിതകളുടെ പഠനം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കുട്ടികളുടെ മഹാകവികള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്