ലക്ഷ്മീകേശവം

ലക്ഷ്മീകേശവം

ഒറ്റച്ചുവട്‌

ഒറ്റച്ചുവട്‌

കുട്ടികളുടെ ഭഗത്‌സിങ്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സന്തോഷ് പ്രിയന്‍
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പോരാടിയ ധീര ദേശാഭിമാനി ഭഗത്‌സിങ്ങിന്റെ ജീവിതത്തെ അതിലളിതമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി.
₹90.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789390301164
1st
64
2021
-
MALAYALAM
ഇന്ത്യന്‍ ജനതയുടെ അഭിലാഷങ്ങളുടെയും ദേശാഭിമാനത്തിന്റെയും വിമോചനപ്പോരാട്ടത്തിന്റെയും ഉജ്ജ്വല പ്രതീകമായി നിലനില്ക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ഭഗത്‌സിങ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പോരാടിയ ധീര ദേശാഭിമാനി ഭഗത്‌സിങ്ങിന്റെ ജീവിതത്തെ അതിലളിതമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കുട്ടികളുടെ ഭഗത്‌സിങ്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!