കാലം മറക്കാത്ത കഥകള്‍

കാലം മറക്കാത്ത കഥകള്‍

കാരമസോവ് സഹോദരന്മാര്‍

കാരമസോവ് സഹോദരന്മാര്‍

കുറ്റവും ശിക്ഷയും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ദസ്തയേവ്‌സ്‌കി
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സാഹിത്യത്തെയും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തെയും ആഴത്തില്‍ സ്വാധീനിച്ച വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ മാസ്റ്റര്‍ പീസ്‌
₹680.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382808206
3rd
560
2021
-
K P SASIDHARAN
MALAYALAM
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സാഹിത്യത്തെയും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തെയും ആഴത്തില്‍ സ്വാധീനിച്ച വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ മാസ്റ്റര്‍ പീസ്‌
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കുറ്റവും ശിക്ഷയും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്