അദൃശ്യ നദി

അദൃശ്യ നദി

ഒരു വിശ്വാസിയുടെ    മതേതര ചിന്തകള്‍

ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മതേതര ചിന്തകള്‍

കുരുവി പാർക്കിലെ സ്ത്രീ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സി റഹീം
ആകാശത്തെവിടെയും ഒരു പക്ഷിയേയും കാണാനില്ല. വെയില്‍ കത്തിക്കിടക്കുകയാണ്. നഗരത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ കാക്കകളെപ്പോലും കാണാറില്ലല്ലോയെന്ന് അവള്‍ ആലോചിച്ചു. പക്ഷികളൊക്കെ ഈ കൂറ്റന്‍ നഗരം വിട്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോയിരിക്കും. നഗരങ്ങളുടെ തിരക്കും ബഹളവും കരിയും പുകയുമൊന്നും പക്ഷികള്‍ക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ടാകില്ല.
സാധാരണ വില ₹210.00 പ്രത്യേക വില ₹189.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788119131594
1st
152
2023
stories
-
MALAYALAM
ആകാശത്തെവിടെയും ഒരു പക്ഷിയേയും കാണാനില്ല. വെയില്‍ കത്തിക്കിടക്കുകയാണ്. നഗരത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ കാക്കകളെപ്പോലും കാണാറില്ലല്ലോയെന്ന് അവള്‍ ആലോചിച്ചു. പക്ഷികളൊക്കെ ഈ കൂറ്റന്‍ നഗരം വിട്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോയിരിക്കും. നഗരങ്ങളുടെ തിരക്കും ബഹളവും കരിയും പുകയുമൊന്നും പക്ഷികള്‍ക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ടാകില്ല.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കുരുവി പാർക്കിലെ സ്ത്രീ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്