മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ

മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ

ഇന്ദുമതിസ്വയംവരം

ഇന്ദുമതിസ്വയംവരം

കുന്ദലത

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് അപ്പു നെടുങ്ങാടി
കേരളത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി തിരിച്ചറിയുന്ന ദേശീയകര്‍തൃത്വരൂപീകരണത്തിന്റെ അടയാളമായി വായിക്കപ്പെട്ട നോവല്‍.
സാധാരണ വില ₹180.00 പ്രത്യേക വില ₹162.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382808640
3rd
144
2021
-
MALAYALAM
കേരളത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി തിരിച്ചറിയുന്ന ദേശീയകര്‍തൃത്വരൂപീകരണത്തിന്റെ അടയാളമായി വായിക്കപ്പെട്ട നോവല്‍. സ്ത്രീ പുരുഷബന്ധത്തെക്കുറിച്ചൊരു പുതിയ പരിപ്രേക്ഷ്യം ഈ കൃതി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കുന്ദലത
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്