ചെറുമൻ്റെ പാട്ട്‌

ചെറുമൻ്റെ പാട്ട്‌

ശലഭമഴ

ശലഭമഴ

കുട നനയാതെ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ ഇന്ദുലേഖ
കോവിഡ് കാലത്ത്, പരിസ്ഥിതി നിരീക്ഷണം നടത്തി കുറിപ്പുകള്‍ തയ്യാറാക്കിയ മീനൂട്ടിയുടെ കഥയാണ് കുട നനയാതെ. ഉണ്ണിയുടെയും കൂട്ടുകാരുടെയും രസകരമായ കുസൃതികളാണ് 'കാക്കത്തൊള്ളായിര'ത്തില്‍. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഏറെ രസകരമായ അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളും പകര്‍ന്നു നല്കുന്ന രണ്ട് ദീര്‍ഘകഥകളുടെ സമാഹാരം.
സാധാരണ വില ₹130.00 പ്രത്യേക വില ₹117.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789393468949
1st
88
2023
Children’s Literature
-
Malayalam
കോവിഡ് കാലത്ത്, പരിസ്ഥിതി നിരീക്ഷണം നടത്തി കുറിപ്പുകള്‍ തയ്യാറാക്കിയ മീനൂട്ടിയുടെ കഥയാണ് കുട നനയാതെ. ഉണ്ണിയുടെയും കൂട്ടുകാരുടെയും രസകരമായ കുസൃതികളാണ് 'കാക്കത്തൊള്ളായിര'ത്തില്‍. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഏറെ രസകരമായ അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളും പകര്‍ന്നു നല്കുന്ന രണ്ട് ദീര്‍ഘകഥകളുടെ സമാഹാരം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കുട നനയാതെ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്