കുചേലന്റെ കുട്ടികള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പ്രഭാകരന്‍ പഴശ്ശി
’ദേശഭാവനയിലെ ഗ്രാമീണ ദൃശ്യങ്ങളെ, ദാരിദ്യത്തെ അതിജീവിക്കുവാന്‍ കഴിയാത്ത മനുഷ്യരുടെ വ്യഥകളെ പകര്‍ത്തുന്ന കൃതി.
₹110.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301720
1st
88
2021
Stories
-
MALAYALAM
ദേശഭാവനയിലെ ഗ്രാമീണ ദൃശ്യങ്ങളെ, ദാരിദ്യത്തെ അതിജീവിക്കുവാന്‍ കഴിയാത്ത മനുഷ്യരുടെ വ്യഥകളെ പകര്‍ത്തുന്ന കൃതി. ഭൂതകാലത്തെ മഹത്വവത്ക്കരിക്കുകയല്ല, ഭൂതകാലത്തില്‍ നിന്നും വേര്‍പെട്ടു പോരുവാന്‍ കഴിയാത്ത ദുര്‍ബ്ബല മനുഷ്യരുടെ വ്യത്യസ്തചിത്രങ്ങള്‍ വരച്ചുകാട്ടുകയാണ് കുചേലന്റെ കുട്ടികള്‍ എന്ന കഥാസമാഹാരം. ഭൂതകാലത്തിലേക്കൊരു സഞ്ചാരത്തിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഈ സമാഹാരം നവീനമായ ആഖ്യാനശൈലിയില്‍ സമ്പന്നമാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കുചേലന്റെ കുട്ടികള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!