കൃഷി ചെയ്യാം വിഷരഹിത പച്ചക്കറികള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. പ്രദീപ്കുമാര്‍, ടി ഡോ. ജോയി എം
പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പച്ചക്കറി കൃഷി രോഗങ്ങൾ, കീടങ്ങളുടെ ജൈവ നിയന്ത്രണം മുതലായവ
സാധാരണ വില ₹290.00 പ്രത്യേക വില ₹260.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364326
3rd
216
2022
-
-
MALAYALAM
കൃഷിയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട തത്ത്വങ്ങള്‍ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ പ്രസക്തി വിളകളിലെ രോഗങ്ങളുടെ ജൈവിക നിയന്ത്രണം വിളകളിലെ കീടങ്ങളുടെ ജൈവിക നിയന്ത്രണം വിളകളുടെ കൃഷിരീതികള്‍ വെള്ളരിവര്‍ഗ്ഗ പച്ചക്കറികള്‍ തുടങ്ങി പച്ചക്കറി കൃഷിയില്‍ അറിയേണ്ടതെല്ലാം. പച്ചക്കറി കൃഷി ശാസ്ത്രരംഗത്ത് ഇന്ത്യയില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കൃഷി ചെയ്യാം വിഷരഹിത പച്ചക്കറികള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്