മാർക്സി സത്തിന്റെ വികാസ പരിണാമങ്ങൾ

മാർക്സി സത്തിന്റെ വികാസ പരിണാമങ്ങൾ

കുടുംബം, സ്വകാര്യസ്വത്ത്,  ഭരണകൂടം എന്നിവയുടെ ഉദ്ഭവം

കുടുംബം, സ്വകാര്യസ്വത്ത്, ഭരണകൂടം എന്നിവയുടെ ഉദ്ഭവം

കൂലി, വില ലാഭം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കാൾ മാര്‍ക്‌സ്
കൂലി, മിച്ചമൂല്യം, മൂലധനം, മുതലാളിത്ത ഉൽപ്പാദനഘടന എന്നിവ വിവരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന രചന
₹60.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9788126200726-2
LATEST
-
-
Politics
-
MALAYALAM
കൂലി, മിച്ചമൂല്യം, മൂലധനം, മുതലാളിത്ത ഉൽപ്പാദനഘടന എന്നിവ വിവരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന രചന
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കൂലി, വില ലാഭം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്