ഖാണ്ഡവം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കുറ്റിക്കോല്‍
മഹാഭാരതത്തിന്റെ ആദിമദ്ധ്യാന്തങ്ങളെ ഖാണ്ഡവം കേന്ദ്രമാക്കി തക്ഷകന്‍ എന്ന പാശത്തില്‍ കോര്‍ത്തെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നോവലിന്റെ രൂപശില്പം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
₹230.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9388485463
1st
2019
MALAYALAM
ഖാണ്ഡവത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാഭാരതത്തിന്റെ ആദിമദ്ധ്യാന്തങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഈ നോവലില്‍ തക്ഷകന്‍ നായകനാകുമ്പോള്‍ പ്രതിനായകനാകുന്നത് അര്‍ജ്ജുനനാണ്. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സ്ഥലകാല സങ്കല്പങ്ങളെ അതിലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അദൃശ്യനായി ഉടനീളം നില്ക്കുന്ന തക്ഷകന്റെ ജീവിതത്തെ അതിമനോഹരമായി ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന ഈ നോവല്‍ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ പുനര്‍വായനയ്ക്കു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഖാണ്ഡവം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്