കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രവും വര്‍ത്തമാനവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കെ ഇ എന്‍
പുതിയ കാലത്തിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രവും വര്‍ത്തമാനവും അന്വേഷിക്കുകയാണ് കെ ഇ എന്‍. കേരളീയ പൊതുമണ്ഡലത്തില്‍ പ്രതിലോമകരമായ ആശയങ്ങള്‍ തലപൊക്കി തുടങ്ങുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഈ പുസ്തകം അതിനെതിരെയുള്ള സാംസ്‌കാരിക ചെറുത്തു നില്പാണ്.
₹310.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386112316
3rd
248
2022
Study
-
MALAYALAM
പുതിയ കാലത്തിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രവും വര്‍ത്തമാനവും അന്വേഷിക്കുകയാണ് കെ ഇ എന്‍. കേരളീയ പൊതുമണ്ഡലത്തില്‍ പ്രതിലോമകരമായ ആശയങ്ങള്‍ തലപൊക്കി തുടങ്ങുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഈ പുസ്തകം അതിനെതിരെയുള്ള സാംസ്‌കാരിക ചെറുത്തു നില്പാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രവും വര്‍ത്തമാനവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്