അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ  ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും

അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി കേരളത്തില്‍

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി കേരളത്തില്‍

കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഉൽഭവവും വളർച്ചയും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ എം എസ്
കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളിവര്‍ഗ വളര്‍ച്ചയുടെ ചരിത്രം
സാധാരണ വില ₹470.00 പ്രത്യേക വില ₹425.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9788126201891
3rd
384
2017
Politics
-
MALAYALAM
കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളിവര്‍ഗ വളര്‍ച്ചയുടെ ചരിത്രം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഉൽഭവവും വളർച്ചയും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!