ഭരണകൂടം വിപ്ലവംഅതിവിപ്ലവം

ഭരണകൂടം വിപ്ലവംഅതിവിപ്ലവം

വിദ്യാര്‍ഥികളെയും യുവാക്കളെയും പറ്റി

വിദ്യാര്‍ഥികളെയും യുവാക്കളെയും പറ്റി

കേരളചരിത്രവും സംസ്‌കാരവുംഒരു മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ എം എസ്
ഉപരിവര്‍ഗമൂല്യങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായ ജനകീയസംസ്‌കാരത്തിന്റെ ശബ്ദം അടിസ്ഥാനജനതയുടെ സാംസ്‌കാരികജീവിതത്തെ തമസ്‌കരിക്കുന്ന മേലാളപക്ഷ ചിന്തയ്‌ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ രൂപരേഖ
₹60.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383432387
5th
72
2017
-
MALAYALAM
ഉപരിവര്‍ഗമൂല്യങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായ ജനകീയസംസ്‌കാരത്തിന്റെ ശബ്ദം അടിസ്ഥാനജനതയുടെ സാംസ്‌കാരികജീവിതത്തെ തമസ്‌കരിക്കുന്ന മേലാളപക്ഷ ചിന്തയ്‌ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ രൂപരേഖ
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കേരളചരിത്രവും സംസ്‌കാരവുംഒരു മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്