കേരള നവോത്ഥാനം മാതാചാര്യർ മതനിഷേധികൾ

കേരള നവോത്ഥാനം മാതാചാര്യർ മതനിഷേധികൾ

കേരള നവോത്ഥാനം യുഗസന്തതികൾ യുഗശിൽപികൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള
യുഗസ്രഷ്ടാക്കളുടെ വ്യക്തിമുദ്രകള്‍ പതിഞ്ഞ വിമോചനകേരളത്തിന്റെ നാള്‍വഴികള്‍. നമ്മെ നാമാക്കിയ നവോത്ഥാനചരിത്രത്തിന്റെ ജ്വാലാമുഖങ്ങള്‍.
സാധാരണ വില ₹250.00 പ്രത്യേക വില ₹225.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383155880
4th
288
2016
-
-
MALAYALAM
യുഗസ്രഷ്ടാക്കളുടെ വ്യക്തിമുദ്രകള്‍ പതിഞ്ഞ വിമോചനകേരളത്തിന്റെ നാള്‍വഴികള്‍. നമ്മെ നാമാക്കിയ നവോത്ഥാനചരിത്രത്തിന്റെ ജ്വാലാമുഖങ്ങള്‍. ഒരു യുഗത്തിന്റെ വിമോചനമുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ക്ക് ജീവന്‍ പകര്‍ന്ന ജനതയുടെയും അവര്‍ കലഹിക്കുകയും അഭിരമിക്കുകയും ചെയ്ത അധികാരബന്ധങ്ങളുടെയും കഥ.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കേരള നവോത്ഥാനം യുഗസന്തതികൾ യുഗശിൽപികൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്