കലാവിമർശം മാർക്സിസ്റ്റ് മാനദണ്ഡം

കലാവിമർശം മാർക്സിസ്റ്റ് മാനദണ്ഡം

മനശാസ്ത്രം ഒരു മാർക്സിയൻ വായന

മനശാസ്ത്രം ഒരു മാർക്സിയൻ വായന

കേരള നവോത്ഥാനം ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള
ആധുനികകേരളത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിലേക്കു നയിച്ച സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയശക്തികളുടെ മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റു വിശകലനം .
സാധാരണ വില ₹240.00 പ്രത്യേക വില ₹216.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383155866
6th
192
2019
-
-
MALAYALAM
ആധുനികകേരളത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിലേക്കു നയിച്ച സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയശക്തികളുടെ മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റു വിശകലനം ഫ്യൂഡല്‍ കേരളത്തിന്റെ മുതലാളിത്തപരിവര്‍ത്തനം വര്‍ഗരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിശിതപഠനം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കേരള നവോത്ഥാനം ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!