കേരള നവോത്ഥാനം യുഗസന്തതികൾ യുഗശിൽപികൾ

കേരള നവോത്ഥാനം യുഗസന്തതികൾ യുഗശിൽപികൾ

കേരള നവോത്ഥാനം ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

കേരള നവോത്ഥാനം ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

കേരള നവോത്ഥാനം മാതാചാര്യർ മതനിഷേധികൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള
മതമൂല്യങ്ങളിലും മതാധിഷ്ഠിത സാമൂഹികരൂപങ്ങളിലും അഭിരമിച്ചും അവയോടു കലഹിച്ചും കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക നവോത്ഥാനത്തിന് കളമൊരുക്കിയ യുഗശില്‍പ്പികളുടെ ജീവിതവും സംഭാവനകളും .
സാധാരണ വില ₹260.00 പ്രത്യേക വില ₹234.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383155873
6th
208
2020
-
-
MALAYALAM
മതമൂല്യങ്ങളിലും മതാധിഷ്ഠിത സാമൂഹികരൂപങ്ങളിലും അഭിരമിച്ചും അവയോടു കലഹിച്ചും കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക നവോത്ഥാനത്തിന് കളമൊരുക്കിയ യുഗശില്‍പ്പികളുടെ ജീവിതവും സംഭാവനകളും .
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കേരള നവോത്ഥാനം മാതാചാര്യർ മതനിഷേധികൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!