കേരള നവോത്ഥാനം ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

കേരള നവോത്ഥാനം ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

കാലം സാക്ഷി

കാലം സാക്ഷി

കേരള നവോത്ഥാനം മാധ്യമപർവ്വം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള
ഒരു യുഗത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ വാഞ്ഛയ്ക്ക് കരുത്തു പകര്‍ന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളിലേക്കുകൂടി ഈ ഗ്രന്ഥം വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നു.
₹150.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382808916
3rd
208
2013
-
-
MALAYALAM
നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിലെ പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ വികാസഗതിയും, കമ്യൂണിസ്റ്റ്പത്രപ്രവര്‍ത്തനം മലയാളിയുടെ സംസ്‌കാരത്തിലും സംവേദനത്തിലും വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളും, മലയാളമനോരമയും സ്വദേശാഭിമാനിയും ഇടതുപക്ഷവും മാധ്യമവികാസ ചരിത്രത്തില്‍ നേടിയ സ്ഥാനവും തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ നാള്‍വഴികളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.ഒരു യുഗത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ വാഞ്ഛയ്ക്ക് കരുത്തു പകര്‍ന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളിലേക്കുകൂടി ഈ ഗ്രന്ഥം വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കേരള നവോത്ഥാനം മാധ്യമപർവ്വം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!