ജനങ്ങളുടെ മാര്‍ക്‌സ്‌

ജനങ്ങളുടെ മാര്‍ക്‌സ്‌

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാര്‍

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാര്‍

കേരള ചരിത്രം മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ എം എസ്
₹420.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789382328841
4th
-
2019
-
-
Malayalam
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കേരള ചരിത്രം മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്