എന്താണ് മാര്‍ക്‌സിസം

എന്താണ് മാര്‍ക്‌സിസം

കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ

കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ

കേരള ചരിത്രം മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ എം എസ്
സാധാരണ വില ₹420.00 പ്രത്യേക വില ₹378.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382328841
4th
-
2019
-
-
Malayalam
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കേരള ചരിത്രം മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്