പിശുക്കനെ പറ്റിച്ച  പിശുപിശുക്കന്‍

പിശുക്കനെ പറ്റിച്ച പിശുപിശുക്കന്‍

കുചേലവൃത്തം

കുചേലവൃത്തം

കീരീ കീരീ കിണ്ണം താ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സപ്തപുരം അപ്പുക്കുട്ടന്‍
സപ്തപുരം അപ്പുക്കുട്ടന്റെ ഈ ബാലസാഹിത്യകൃതി പുതുമയുള്ളതാണ്. കുളക്കോഴികളാണ് മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല പുതുമ, മനുഷ്യസമൂഹത്തിലെ അമ്മമാരുടെയും മറ്റു മനുഷ്യരുടെയും സമീപനരീതികള്‍ അവിശ്വസനീയത ബാധിക്കാതെ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളില്‍ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി രാധാകൃഷ്ണന്‍
₹100.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789384445461
3rd
88
2019
Children’s Literature
-
MALAYALAM
സപ്തപുരം അപ്പുക്കുട്ടന്റെ ഈ ബാലസാഹിത്യകൃതി പുതുമയുള്ളതാണ്. കുളക്കോഴികളാണ് മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല പുതുമ, മനുഷ്യസമൂഹത്തിലെ അമ്മമാരുടെയും മറ്റു മനുഷ്യരുടെയും സമീപനരീതികള്‍ അവിശ്വസനീയത ബാധിക്കാതെ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളില്‍ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി രാധാകൃഷ്ണന്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കീരീ കീരീ കിണ്ണം താ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്