കുട്ടികളുടെ മഹാകവികള്‍

കുട്ടികളുടെ മഹാകവികള്‍

കേരളംമലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി

കേരളംമലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി

കവികളും കഥകളും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് നാരായണന്‍ കാവുമ്പായി
മലയാള സാഹിത്യത്തിനും കലാരൂപങ്ങള്‍ക്കും സംഭാവന നല്കിയ അനവധി മഹദ്‌വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നുറുങ്ങുകഥകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നാരായണന്‍ കാവുമ്പായി.
₹110.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485210
2nd imp
80
2021
-
MALAYALAM
വാല്മീകി, എഴുത്തച്ഛന്‍, രാമപുരത്തുവാര്യര്‍, കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍, തോലന്‍, ചെറുശ്ശേരി തുടങ്ങി മലയാള സാഹിത്യത്തിനും കലാരൂപങ്ങള്‍ക്കും സംഭാവന നല്കിയ അനവധി മഹദ്‌വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നുറുങ്ങുകഥകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നാരായണന്‍ കാവുമ്പായി. കുട്ടികള്‍ക്കു വായിക്കുവാനും വായിച്ചു കേള്‍ക്കുവാനും ഏറെ പ്രയോജനകരമായ കഥാകഥനം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കവികളും കഥകളും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്