കുറുപ്പേട്ടന്റെ സണ്ണില്ലാമാര്‍

കുറുപ്പേട്ടന്റെ സണ്ണില്ലാമാര്‍

ഉപ്പുപാടത്തെ ചന്ദ്രോദയം

ഉപ്പുപാടത്തെ ചന്ദ്രോദയം

കാർവാറിലെ മഴ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എമി മാത്യു
മനുഷ്യ മനസ്സിലേക്കു പെയ്തിറങ്ങുന്ന പലതരം മഴകളുണ്ട്. പ്രണയത്തിന്റെ വിരഹത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ സന്താപത്തിന്റെ യൊക്കെ മഴനൂലുകളുണ്ട്. അവയിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരമാണ് കാർവാറിലെ മഴ, മനുഷ്യജീവിക ളോട് കാരുണ്യമാണോ സ്നേഹമാണോ വേണ്ടതെന്ന് സന്ദേഹപ്പെടുന്ന വേളകളിൽ നമുക്ക് ഏമി മാത്യുവിന്റെ കാർവാറിലെ മഴ എന്ന ഈ കഥാസമാഹാരം കൈയിലെടുക്കാം. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന തിരസ്കൃത രായ വൃദ്ധനും വൃദ്ധയും മരിച്ചവരുടെ വസ്ത്രത ങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക എന്ന ബിസിനസ്സിൽ മനസ്സു ബന്ധിക്കുമ്പോൾ മരണത്തെ ഭേദിച്ച് ജീവിതം ഉദിച്ചുവരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യബന്ധങ്ങ ളുടെ മഹാസാഗരങ്ങളിലൂടെയുള്ള അനായാസ നീന്തലാണ് കാർവാറിലെ മഴ സമ്മാനിക്കുന്നത്.
സാധാരണ വില ₹170.00 പ്രത്യേക വില ₹153.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789394753983
1st
-
2023
Story
-
Malayalam
മനുഷ്യ മനസ്സിലേക്കു പെയ്തിറങ്ങുന്ന പലതരം മഴകളുണ്ട്. പ്രണയത്തിന്റെ വിരഹത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ സന്താപത്തിന്റെ യൊക്കെ മഴനൂലുകളുണ്ട്. അവയിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരമാണ് കാർവാറിലെ മഴ, മനുഷ്യജീവിക ളോട് കാരുണ്യമാണോ സ്നേഹമാണോ വേണ്ടതെന്ന് സന്ദേഹപ്പെടുന്ന വേളകളിൽ നമുക്ക് ഏമി മാത്യുവിന്റെ കാർവാറിലെ മഴ എന്ന ഈ കഥാസമാഹാരം കൈയിലെടുക്കാം. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന തിരസ്കൃത രായ വൃദ്ധനും വൃദ്ധയും മരിച്ചവരുടെ വസ്ത്രത ങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക എന്ന ബിസിനസ്സിൽ മനസ്സു ബന്ധിക്കുമ്പോൾ മരണത്തെ ഭേദിച്ച് ജീവിതം ഉദിച്ചുവരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യബന്ധങ്ങ ളുടെ മഹാസാഗരങ്ങളിലൂടെയുള്ള അനായാസ നീന്തലാണ് കാർവാറിലെ മഴ സമ്മാനിക്കുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കാർവാറിലെ മഴ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!