കാരുണ്യത്തിന്റെ കഥാന്തരങ്ങൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ശ്രീജിത് പെരുന്തച്ചന്‍
സ്ത്രീഎഴുത്തിന്റെ സര്‍ഗാത്മക മുഖം.
₹95.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383903054
1st
112
2014
Women
-
MALAYALAM
സ്ത്രീഎഴുത്തിന്റെ സര്‍ഗാത്മക മുഖം. കെ ആര്‍ മീര, ഇന്ദുമേനോന്‍ സിതാര എസ്, കെ രേഖ, എ പി ജ്യോതിര്‍മയി എന്നിവരുടെ കഥകളും അവരുടെ കഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രീജിത് പെരുന്തച്ചന്റെ പഠനങ്ങളും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കാരുണ്യത്തിന്റെ കഥാന്തരങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്