മൂലധനം ഒരു മുഖവുര

മൂലധനം ഒരു മുഖവുര

മാർക്സിസത്തിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ

മാർക്സിസത്തിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ

കാൾ മാർക്‌സ് സ്മരണകൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പോൾ ലഫാർഗ്, കാൾ ലിബെക്നെക്റ്റ്
ജർമൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാവായ കാൾ ലിബെക്നെക്ററ്റും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാരിയായ പോൾ ലഫാർഗ് എന്നിവർ മാർക്സിസിനെ കുറിച്ച സ്മരിക്കുന്നു
₹45.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126203406
2nd
68
2009
Study
-
MALAYALAM
ജർമൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാവായ കാൾ ലിബെക്നെക്ററ്റും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാരിയായ പോൾ ലഫാർഗ് എന്നിവർ മാർക്സിസിനെ കുറിച്ച സ്മരിക്കുന്നു
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കാൾ മാർക്‌സ് സ്മരണകൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്