ദി ഗുഡ് എര്‍ത്ത്‌

ദി ഗുഡ് എര്‍ത്ത്‌

കാരമസോവ് സഹോദരന്മാര്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ദസ്തയേവ്‌സ്‌കി
ദൈവം, സ്വാതന്ത്ര്യം, ധാര്‍മ്മികത എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ ദാര്‍ശനികമായ ഔന്നത്യത്തോടെ ഈ നോവല്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
സാധാരണ വില ₹890.00 പ്രത്യേക വില ₹800.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385018435
2nd
680
2019
World-Classic
MINI MENON
MALAYALAM
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ റഷ്യയാണ് കഥാകാലം. ദൈവം, സ്വാതന്ത്ര്യം, ധാര്‍മ്മികത എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ ദാര്‍ശനികമായ ഔന്നത്യത്തോടെ ഈ നോവല്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കാരമസോവ് സഹോദരന്മാര്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്