കനൽ പെണ്ണ്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എസ് സരസ്വതി
കവിയുടെ പാരമ്പര്യ ബോധങ്ങൾക്കു വെല്ലുവിളികൾ സ്യഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന കാലമാണിത്. സതി എഴുത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ കവിതയെ അടി മുടി മാറ്റിമറിച്ചു കഴിഞ്ഞു.സമൂഹത്തിലെ ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങളെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് എസ് സരസ്വതിയുടെ കനൽ പെണ്ണ്
₹160.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789394753297
1st
-
2022
Poem
-
MALAYALAM
കവിയുടെ പാരമ്പര്യ ബോധങ്ങൾക്കു വെല്ലുവിളികൾ സ്യഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന കാലമാണിത്. സതി എഴുത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ കവിതയെ അടി മുടി മാറ്റിമറിച്ചു കഴിഞ്ഞു.സമൂഹത്തിലെ ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങളെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് എസ് സരസ്വതിയുടെ കനൽ പെണ്ണ്
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കനൽ പെണ്ണ്
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്