കാലം മറക്കാത്ത കഥകള്‍

കാലം മറക്കാത്ത കഥകള്‍

കാരമസോവ് സഹോദരന്മാര്‍

കാരമസോവ് സഹോദരന്മാര്‍

കലാവിമർശം മാർക്സിസ്റ്റ് മാനദണ്ഡം

മാര്‍ക്‌സിയന്‍ സൗന്ദര്യദര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാളത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റവും ഗഹനമായ രചനയാണ് രവീന്ദ്രന്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്ത കലാവിമര്‍ശം: മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് മാനദണ്ഡം എന്ന കൃതി.
സാധാരണ വില ₹630.00 പ്രത്യേക വില ₹600.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
97893821167716
1st
528
2012
-
എഡിറ്റർ രവീന്ദ്രൻ
MALAYALAM
മാര്‍ക്‌സിയന്‍ സൗന്ദര്യദര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാളത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റവും ഗഹനമായ രചനയാണ് രവീന്ദ്രന്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്ത കലാവിമര്‍ശം: മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് മാനദണ്ഡം എന്ന കൃതി. സിനിമയെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പഠനാര്‍ഹമായ തന്റെ രണ്ടുലേഖനങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം ഈ കൃതിയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കലാവിമർശം മാർക്സിസ്റ്റ് മാനദണ്ഡം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്