കാലമാപിനി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ആര്യന്‍ കണ്ണന്നൂര്‍
സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുടെ വെളിച്ചവുമായി ഇരുട്ടിലൂടെ നടന്നുപോയ വ്യക്തികളുടെയും അവരെ നയിച്ച മുതിർന്നവരുടെയും കഥകൾ
₹260.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364838
Ist
272
2017
-
-
MALAYALAM
സമഷ്ടി ദര്‍ശനത്തിന്റെ കൈത്തിരിയുമായി കൂരിരുട്ടില്‍ നടന്ന ആദ്യപഥികരെത്ര പിന്നെ നാട്ടിലാകെ വെളിച്ചമായത്. വള്ളുവനാട്ടിലെ ജന്മിക്കോയ്മക്കെതിരെ പോരാടിയവരുടെയും പുതിയ ലോകദര്‍ശനത്തിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചവരുടെയും കഥയാണ് ടി ആര്യന്‍ കണ്ണന്നൂര്‍ കാലമാപിനി എന്ന ഈ നോവലില്‍ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്‌
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കാലമാപിനി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്