കേരള നവോത്ഥാനം മാധ്യമപർവ്വം

കേരള നവോത്ഥാനം മാധ്യമപർവ്വം

പുരോഗമനസാഹിത്യവും കേരളവും

പുരോഗമനസാഹിത്യവും കേരളവും

കാലം സാക്ഷി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കെ ടി രാജീവ്‌
മരണാവരണം കീറിയെറിഞ്ഞും രണമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ തുടിപ്പിച്ചിട്ടും കാലത്തിന്റെ കനല്‍ പൂക്കളായി ജ്വലിക്കുന്ന അമരന്മാരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് ,
₹165.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126205943
1st
272
2010
Study
-
MALAYALAM
മരണാവരണം കീറിയെറിഞ്ഞും രണമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ തുടിപ്പിച്ചിട്ടും കാലത്തിന്റെ കനല്‍ പൂക്കളായി ജ്വലിക്കുന്ന അമരന്മാരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് ,
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കാലം സാക്ഷി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്