ഇന്ത്യ യാത്രയും വിചാരവും

ഇന്ത്യ യാത്രയും വിചാരവും

കള്ളപ്പണവേട്ട മിഥ്യയും യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും

കള്ളപ്പണവേട്ട മിഥ്യയും യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും

കാലം പെറ്റ കണ്ണുകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സീതാദേവി കരിയാട്ട്
സ്ത്രീപക്ഷ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന കവിതകൾ
₹60.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364135
Ist
64
2017
-
-
MALAYALAM
പെണ്ണിനു പറയാനുള്ളത് പെണ്ണു പറയും എന്ന ചിന്തയിലേക്കു ഉയര്‍ന്നപ്പോള്‍ മലയാള കവിതയ്ക്ക് പുതിയ നിറമുള്ള ചിറകുകളുണ്ടായി. ആണ്‍ചിറകും പെണ്‍ചിറകുമായി മഴവില്ലിലേക്കു പറക്കുന്ന മലയാള കവിതയിലെ ചെറുതൂവലായി സ്വന്തം കരുത്തു തെളിയിക്കുകയാണ് സീതാദേവി കരിയാട്ട്. കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കാലം പെറ്റ കണ്ണുകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്